Pályázatok


A Magyar Szinkrotron Bizottság (MSzB) kiegészítő támogatást tud nyújtani egyes szinkrotronos mérések mobilitási költségeihez. Ezt az teszi lehetővé, hogy a Magyar Tudományos Akadémia erre a célra évi 1 millió forintos keretet biztosít.

Az MSzB ezért meghirdeti a fenti célnak megfelelő pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele általában egy elfogadott mérési javaslat valamelyik szinkrotron-sugárforrásnál.

A pályázatokat

folyamatosan

lehet benyújtani e-mailben Vankó Györgyhöz. Tekintettel a pályázatok elbírálásának ügymenetére, kérem, hogy azokat a pályázók mihamarabb, de - kivételes esetektől eltekintve - a tervezett kiutazás előtt legkésőbb 6 héttel, és minden naptári évben legkésőbb október 31-ig nyújtsák be.

A pályázatnak a következő információkat kell tartalmaznia:

  1. A mérés témája, a mérés időpontja, a mérés helye (szinkrotron, nyalábcsatorna), valamilyen bizonyíték (pl. e-mail vagy nyilvános webhely, esetleg írásos értesítés beszkennelve) a nyalábidő-pályázat elfogadásáról. Amennyiben a mérés európai szinkrotronnál történik, akkor arra vonatkozólag is szükséges magyarázat, illetve bizonyíték, hogy miért nem volt lehetséges a mobilitási támogatást az FP6 ill. az FP7 I3-as (Integrated Infrastructure Initiative) keretéből megkapni (l. alább).
  2. A mérésben résztvevő magyar kutatók neve, munkahelye.
  3. A kiutazás teljes költségvetése (útiköltség, szállásköltség, napidíj). A pályázó a MSzB támogatásán kívül milyen egyéb forrásokból szándékozik fedezni a kiutazás teljes költségét?
  4. Az MSzB-től igényelt támogatás mértéke, felosztása (útiköltség, szállásköltség, napidíj). A támogatás maximális mértéke személyenként 150 eFt, de mérésenként legfeljebb 210 eFt, amibe a napidíj járulékai és jövedelemadó-előlege is beleértendő. Kivételesen indokolt esetben ezt meghaladó támogatás is engedélyezhető. Annak elvben nincs akadálya, hogy ugyanaz a csoport vagy személy egy évben több különböző támogatott mérésben vegyen részt.

Általában nem lehet a támogatást igénybe venni a European Synchrotron Radiation Facility-ben (ESRF, Grenoble) végzendő mérésekhez, minthogy az ESRF-fel kötött megállapodásunk, illetve az éppen megkötés alatt álló ESRF-Centralsync szerződés értelmében magyar kutatók elfogadott mérésének mobilitási költségeit az ESRF megtéríti. Ugyancsak nem vehető igénybe a támogatás olyan mérésekhez sem, amelyek mobilitási költségei az EU 6. vagy 7. Keretprogramjának keretében a fogadó szinkrotron intézménye által megtéríthetők lettek volna. Mivel a jelentősebb európai nemzeti szinkrotronsugárforrások ezen a módon hozzáférhetők, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a támogatás európai mérésekhez csak jól megindokolt esetben vehető igénybe. Ilyen eset lehet pl. az, ha az ESRF a nyalábidőt saját kutatási keretéből, ú.n. "in-house research" formájában biztosítja. Ugyancsak kivételes esetnek tekinthető, ha formális létszám- vagy egyéb korlátozások miatt nem biztosíthatók a mérés jellegéből adódó, indokoltan magasabb résztvevő-létszám vagy a szokásosnál többszöri kísérlet mobilitási költségének forrásai akár az ESRF, akár valamely más európai szinkrotron-sugárforrás által. Kivételes esetben támogatás igényelhető szinkrotronos kísérletekhez kapcsolódó, nem kifejezetten mérési célú utazásokhoz (méréskiértékelés, projektmegbeszélés, stb. is).

A támogatás egyik fontos célja a nagyobb, Európán kívüli szinkrotronsugár- forrásokhoz való indokolt hozzáférés biztosítása. Ezért a pályázatban röviden utalni kell arra, hogy ebben az esetben mi teszi szükségessé a mérés Európán kívüli elvégzését.

A támogatás jóváhagyásáról az MSzB haladéktalanul tájékoztatja a keret kezelőjét, az MTA KFKI Részcske- és Magfizikai Kutatóintézetét (RMKI). A pályázónak, illetve a kiutazónak a támogatás jóváhagyása után azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a Magyar Szinkrotron Bizottság titkárával, aki tájékoztatást ad a támogatási igény érvényesítésének módjáról. A javasolt legcélszerűbb eljárás az, hogy az utazást a kiutazó, illetve saját munkahelye szervezi meg, a költségeket a kiutazó vagy saját intézménye előlegezi meg, majd az elszámolás után a költségeket kiszámlázza az MTA KFKI RMKI-nak. Szükség esetén azonban az RMKI ügyintézői az utazás megszervezéséhez is segítséget tudnak nyújtani.

A támogatás igénybevételével megvalósult utakról két héten belül rövid (legfeljebb egy oldalas) szakmai beszámolót kell benyújtani az MSzB titkárához. Amennyiben a beszámoló benyújtása elmarad, vagy a beszámolót az MSzB nem fogadja el, a pályázó további pályázatokból kizárható.